S

srocap90

New member
?Máy Chủ:SroThaoNguyen?
SRO Thảo Nguyên - Map 120 Eu Asia ( fee gift silk F10 ).
Aphatesst: 22/06/2022
Open: 13h00 /03 /07/2022
⚜???? ̉ ???? ̀? ???̂́? ???̣̂? 500 ???? khi open
Trang chủ: srothaonguyen.com
Grupx facebook: https://www.facebook.com/groups/295348976070220/?ref=web_social_plugin
═══════════════════════════════════════════════════════
SRO Thảo Nguyên - Map 120 Eu Asia (Ghost 0s).
Thông tin sever
? ⭐SroThaoNguyen.Com
? ⭐Map 120 Asi - Eu
? ⭐Mastery: 360
? Giờ chơi : FullTime
♥ Sever Sẽ bán 1 số món 1 Silk cho ae mua dùng
?Exp x250 pt8 x 300
? Drop x10
? Gold x10
⚔ Giới hạn 10ac /1 pc 16ac/ip
? Job 1ac/1ip ( hàng db tại di di chỉ DH)
? Mở buôntừ 8h sáng đến 12h 3 thành TA- DH- HD
? Sever tự dùng bsc
⚒ Tỉ lệ đập đồ 1-3 100% 4-5 50% 5-6 40% 7 30% 8-12 radom max + 12 Yêu cầu BMM
✔ Tỉ lệ đập ns max 10 ( 1-6 100% yêu cầu bmm cấp 1 )
═══════════════════════════════════════════════════════
? Hỗ trợ tạo nv set sum d10 +13 max blu cs 100%
50 dcn 50 dctt 2k mp hp loại 570 pet khi 3 ngày
 
Top