• Người tạo chủ đề sromavuong140
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,149
sromavuong140

sromavuong140

New member
𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇Ủ: SROBAVUONG.PRO
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:https://www.facebook.com/groups/7846910395342530
𝐈𝐏 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑: 103-92-26-183 | 𝐏𝐎𝐑𝐓: 15779
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭:20/04/𝟐𝟎𝟐4
𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐚: 𝟏𝟑𝐡 CN 𝐍𝐠à𝐲 05/05/𝟐𝟎𝟐4
════════════════════════════════
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐌Á𝐘 𝐂𝐇Ủ: SROBAVUONG MAP 150 D30

- 𝐌𝐚𝐱 𝐂ấ𝐩: 𝟏5𝟎
- 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥: 𝟏50
- 𝐈𝐭𝐞𝐦: 30- 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬: 𝐄𝐔 - 𝐀𝐬𝐢𝐚
- 𝟏 𝐈𝐏 𝟐𝟎𝐀𝐂𝐂
- 𝟏 𝐏𝐂 𝟖 𝐀𝐂𝐂
- 𝐊𝐡ó𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞 đê𝐦 𝐭ừ 𝟏𝐡-𝟖𝐡 𝐬á𝐧𝐠
- 𝐉𝐨𝐛: 𝟒 𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐓𝐀-𝐃𝐇-𝐇𝐃-𝐒𝐌𝐊
- 𝐇à𝐧𝐠 đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 𝟏 𝐧𝐠à𝐲 𝟐 𝐥ầ𝐧 ( DI chỉ ninja ) 𝟏𝟎𝐇 - 𝟐𝟐𝐇
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐄𝐱𝐩: 𝐗𝟏𝟓𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐃𝐫𝐨𝐩: 𝐗𝟖𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝: 𝐗𝟓𝟎
- 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐉𝐨𝐛: mặc định
- 𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐈𝐭𝐞𝐦 : FREE SILK , ĐỒ SON , SOM , SUN
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐌𝐚𝐱 +𝟏6 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐌𝐌 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠: +𝟏-5 (𝟏𝟎𝟎%) 𝟓-𝟏𝟓 𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦(𝐂ó 𝐆𝐡𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐁𝐌𝐌)
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐌𝐚𝐱 +𝟏6 𝐑𝐚𝐭𝐞:𝐁𝐌𝐌 𝐕𝐈𝐏 +𝟏-𝟖 (𝟏𝟎𝟎%) 𝟖-𝟏𝟓 𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦(𝐂ó 𝐆𝐡𝐢 𝐓ạ𝐢 𝐁𝐌𝐌)
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐦𝐲 𝐍𝐚𝐬𝐮𝐧 𝐁𝐌𝐌 𝐂ấ𝐩 𝟏: 𝟏-𝟏𝟎 𝟏𝟎𝟎% 𝐊𝐡𝐢 𝐂ó 𝐁𝐌𝐌 𝐜ấ𝐩 𝟏
- 𝐇ệ 𝐓𝐡ố𝐧𝐠:Nhiệm Vụ Ngày ,Boss DROP SILK , XU , LKD ....
- 𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 : BOSS CÔNG CHÚA TUYẾT 𝟏𝟐𝐇 - 𝟐𝟏𝐇 𝟏 𝐥ầ𝐧 𝟐𝟎 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐯 𝟓𝟎 DROP SILK ( ADD THẲNG VÀO THÙNG ĐỒ )
- 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐛𝐨𝐬𝐬 𝐥𝐯 𝟏5𝟎 đ𝐚 𝐝ạ𝐧𝐠 ( DROP SILK, LKD. . . . .)
- 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐁𝐮𝐟𝐟 𝐉𝐎𝐁 𝐓𝐑𝐔𝐘 𝐍Ã
𝐇Ệ 𝐓𝐇Ố𝐍𝐆 LÀM Q NGÀY : ĐỀN PHARAON

  • HỆ THỐNG NHIỆM VỤ NGÀY NHẬN ITEM VIP
- 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐈Ễ𝐍 𝐑𝐀 𝐇À𝐍𝐆 𝐆𝐈Ờ 𝐋𝐈Ê𝐍 𝐓Ụ𝐂 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐆À𝐘
-EVENT PVP MOS ( NHẬN HCDT )
-
EVENT CƯỚP CỜ ( NHẬN HCDT )
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐓𝐇ƯỞ𝐍𝐆 Đ𝐔𝐀 𝐓Ố𝐏 (1 𝐍𝐆À𝐘 )
GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP
️𝐓ố𝐩 𝟏 : 20K SILK - 1 SET THỜI TRANG VIP
️𝐓ố𝐩 𝟐: 15K SILK
️𝐓ố𝐩 𝟑: 10K SILK
️𝐓ố𝐩 𝟒: 𝐓ố𝐩 𝐊𝐡𝐮𝐲ế𝐧 𝐊𝐡í𝐜𝐡: 𝟐.𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️𝐓ố𝐩 𝟓 - 𝟏𝟎: 𝐌ỗ𝐢 𝐓ố𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️𝐋ư𝐮 ý: 𝟏 𝐈𝐏 𝐂𝐡ỉ 𝟏 𝐆𝐢ả𝐢 𝐃𝐮𝐲 𝐍𝐡ấ𝐭 Đượ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐁ố 𝐈𝐏
𝐓𝐎𝐏 𝐄𝐔
️ 𝐓ố𝐩 𝟏 : 20K SILK --THỜI TRANG TỰ CHỌN
️ 𝐓ố𝐩 𝟐: 15K SILK
️𝐓ố𝐩 𝟑: 10K SILK
️𝐓ố𝐩 𝟒: 𝐓ố𝐩 𝐊𝐡𝐮𝐲ế𝐧 𝐊𝐡í𝐜𝐡: 𝟐.𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️𝐓ố𝐩 𝟓 - 𝟏𝟎: 𝐌ỗ𝐢 𝐓ố𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐒𝐢𝐥𝐤
️𝐋ư𝐮 ý: 𝟏 𝐈𝐏 𝐂𝐡ỉ 𝟏 𝐆𝐢ả𝐢 𝐃𝐮𝐲 𝐍𝐡ấ𝐭 Đượ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐁ố 𝐈𝐏
( 𝟏 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂𝐇Ơ𝐈 𝐂𝐇Ỉ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝟏 𝐆𝐈Ả𝐈 , 𝐕Í 𝐃Ụ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐓𝐎𝐏 𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐒Ẽ 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 ĐƯỢ𝐂 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐓𝐎𝐏 𝐄𝐔 𝐍Ữ𝐀 )

════════════════════════════════
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐇Ỗ 𝐓𝐑Ợ 𝐎𝐏𝐄𝐍:
+ 𝟏 𝐒É𝐓 𝐒OM 𝐃𝟏5 +5 ( MẶC ĐỊNH LV 1 MẶC ĐƯỢC )
+ 𝟏 𝐒É𝐓 𝐒𝐎N 𝐃𝟏7 ( 𝐌𝐔𝐀 𝐒𝐡𝐨𝐩 )
+ 𝟏 𝐒É𝐓 𝐓𝐇Ơ𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
+ 𝟏 𝐏É𝐓 𝐍𝐇Ặ𝐓 ĐỒ
+ 𝟓𝟎 𝐃𝐂𝐍 + 𝐁Ù𝐀 𝐓Ứ𝐂 𝐓𝐇Ờ𝐈
+ 𝟐𝟎 𝐂𝐔Ộ𝐍 𝐆𝐈Ấ𝐘 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂𝐇Ơ𝐈 𝐌Ớ𝐈
+ 𝟐𝟎𝐌 𝐒𝐏

════════════════════════════════
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Top